+12 628 22 19 biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

O projekcie

Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” rozpoczął się w październiku 2018 r. i będzie trwał do września 2022 roku.
Wartość projektu to 18 048 774,96 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów, zwiększeniu dostępności programów kształcenia w językach obcych dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do nowego ustawodawstwa). Projekt zakłada realizację zadań w ujęciu programowym. Każdy z programów będzie wspierał inny obszar i inną grupę odbiorców. W realizację zaangażowane są wszystkie wydziały PK oraz administracja centralna.

SZKOLENIA

dla kadry zarządzającej, pracowników administracyjnych, dydaktyków oraz studentów

Przystępny dostęp do wiedzy

działania projektowe dostosowane do każdej grupy beneficjentów

Rozwój kompetencji

certyfikowane szkolenia, warsztaty, kursy, studia podyplomowe, MBA, staże dla dydaktyków, wizyty studyjne itp.

Dlaczego warto wziać w nim udział?

Z

Bezpłatne kursy, szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej, z zakresu:

 • doskonalenia umiejętności przywódczych, trening kompetencji menedżerskich
 • radzenia sobie ze stresem, negocjacji, zarządzania zmianą, zarządzania strategicznego, efektywnej komunikacji z pracownikami w procesie zmian,
 • sztuki prezentacji i wystąpień publicznych
 • zarządzania zespołem oraz  kontrola zarządczej w uczelni wyższej, niedelegowania zadań
 • studia podyplomowe i MBA
 • konwersacje/konsultacje językowe – język angielski
 •  podejścia procesowego w zarządzaniu uczelnią, metodologii zarządzania projektami
 • wdrożenia elektronicznego systemu do monitorowania procesów i realizacji strategii uczelni 
 • finanse dla niefinansistów w pigułce
Z

Bezpłatne kursy, szkolenia i warsztaty dla pracowników administracyjnych, z zakresu:

 • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (po jej nowelizacji) oraz aktów wykonawczych
 • planowanie strategiczne i zarządzanie zmianą
 • komunikacji, radzenie sobie ze stresem, protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta, zarzadzania czasem,
 • obsługi programów MS OFFICE
 • kurs języka angielskiego
 • rachunkowości i finansów (np. VAT, CIT, inne dotyczące zmian w ustawie)
 • studia podpyplomowe
 • zamówień publicznych
 • zarzadzania projektami badawczymi
 • MS project, wyceny technologii, change management, BCM, zarządzania ryzykiem, analizy opłacalności inwestycji, komercjalizacji
 • studia podpyplomowe
Z

Bezpłatne kursy, szkolenia i warsztaty dla pracowników dydaktycznych, z zakresu:

 • BIM, MES ANSYS, MIMICS, MCT , MATLAB, Surfer, GIS
 • numerycznych analiz zmęczeniowych w programie nCode
 • numerycznych analiz konstrukcji kompozytowych z uwzględnieniem zmęczenia i zniszczenia w ANSYS Composite Prep/Post
 • użytkowania modułów oprogramowania CFD
 • podnoszenia umiejętności informatycznych w obszarze transportu i logistyki systemu SAP ERP
 • pełnomocnika i auditora systemu zarządzania jakością 
 • bezpieczeństwa aplikacji (specjalność cyber)
 • profesjonalnych baz danych i ich wykorzystania w procesie dydaktycznym
 • konwersacjie i kurs języka angielskiego
 • platformy moodle
 • staży zagranicznch

 

Z

Bezpłatne wizyty studyjne oraz kursy, szkolenia, warsztaty dla studentów, w zakresie:

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji międzykulturowej, sztuki negocjacji, zarządzania zespołem , zakładania START UPa, kreatywnego myślenia, zakładania firmy, kariery w III sektorze praca z misją, tworzenia biznesplanu, komunikacji bez barier
 • systemu zarządzania jakością (auditor, pełnomocnik)
 • BIM Autodesk Revit stopień 1 i 2
 • 3ds Max | Modelowanie i wizualizacja
 • SEP
 • Autocad – podstawowy, zaawansowany, modelowanie, egzamin
 • programowania w języku Python, CISCO, Statistica, przeprowadzania analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder
 • języka chińskiego oraz języka angielskiego
 • FUTURELAB (przeczytaj poniżej)

Programy

PK 4 GOSPO (zadanie 1)

PK zmodyfikuje kierunki i specjalności we współpracy z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Na I i II stopniu studiów stacjonarnych włączymy do programów studiów przedmioty prowadzone przez osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego i pracowników jednostek PK zajmujących się transferem technologii, innowacjami i przedsiębiorczością.

EXCELLENCE in EDUCATION (zadanie 2)

PK zmodyfikuje kilkanaście programów kształcenia we współpracy i przy udziale praktyków z otoczenia gospodarczego na kierunkach/specjalnościach: Architektura, Gospodarka Przestrzenna (specjalność Urbanistyka i Transport oraz Planowanie przestrzenne i Gospodarka Komunalna), Fizyka techniczna, Elektrotechnika, specjalność Infotronika, Technologia Chemiczna specjalność Innowacyjne Technologie Chemiczne, Biotechnologia, Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna, Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, MBM, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka Stosowana.

PK GO GLOBAL (zadanie 4)

Na studiach II stopnia PK uruchomi programy kształcenia w języku angielskim: specjalność na studiach II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność CYBERBEZPIECZEŃSTWO na kierunku Informatyka, specjalność Computational Energy Engineering/Power Engineering na kierunku ENERGETYKA, specjalność Environmental and Land Engineering, na kierunku Environmental Engineering oraz Chińsko-Polską Szkołę Inżynierii (kierunek Architektura oraz Architektura Krajobrazu) WA.

PK GO OUT (zadanie 8)

PK zorganizuje 60 krajowych wizyt studyjnych w firmach, instytucjach i samorządach z którymi uczelnia współpracuje m.in. Azoty, CERN, Avon (Gawolin), Lotos (Gdańsk), Orlen (Płock), Police (Szczecin). Zakres merytoryczny będzie każdorazowo związany z programem/efektami kształcenia na kierunku.

VIP PK (zadanie 5)

Najlepsza dydaktyka wymaga światowej klasy ekspertów, dlatego PK w ramach programu VIP PK zaprosi do prowadzenia zajęć ze studentami kilkunastu światowej sławy ekspertów/wykładowców. W sumie na 5 wydziałach PK: Architektury, Fizyki, Matematyki i Informatyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Środowiska i Mechanicznym zagraniczni wykładowcy przeprowadzą blisko 1000 godzin zajęć w j. angielskim.

PK SUMMER SCHOOL (zadanie 6)

W ramach programu zaplanowano prowadzenie 5 międzynarodowych szkół letnich pt.: Planowanie lepszego miasta Summer School-Planning better City (WA), Architektura jako doświadczenie (WA), SPRING CAMP wymiana studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i studentów Department of Civil and Environmental Engineering University of Tennessee w USA (WIL), szkoła letnia w ramach międzynarodowego programu kształcenia Computational Energy Engineering dla kierunku Energetyka (WM), szkoła letnia w ramach kierunku Inżynieria Materiałowa pn. Geopolimery (WM). Każda szkoła letnia będzie trwała min. 10 dni, natomiast zajęcia będą prowadzone w j. angielskim.

OZE PK (zadanie 7)

Stworzenie i obsługa platformy pn. www.POLIteka.pk.edu.pl stanowiącej bazę materiałów dydaktycznych skierowanych do szerokiej gamy odbiorców (studentów, uczniów, pracowników, pasjonatów, przedsiębiorców, profesjonalistów i amatorów – entuzjastów kształcenia przez całe życie). Powołanie zespołu ds. e-edukacji, zebranie materiałów dostępnych na PK (wolna licencja lub
rezultaty projektów unijnych)
● Przygotowanie do udostępnienia na licencji CC lub wystąpienie do odpowiedniej instytucji w przypadku projektów unijnych
● Zebranie materiałów z wydarzeń kulturalnych lub popularyzujących naukę (UTW, teatr, chór, wykłady, konferencje itp.)
● Stworzenie jednolitych standardów opracowywania i udostępniania materiałów
● Stworzenie platformy www.poliTEKA.pk.edu.pl.

FUTURELAB PK (zadanie 8)

W FutureLab PK będą realizowane interdyscyplinarne zajęcia i szkolenia w tematyce zagadnień dot. smart city, smart grids, IT, przemysłu 4.0., mechaniki, ochrony środowiska. To przestrzeń, gdzie studenckie zespoły projektowe złożone ze studentów różnych kierunków pod opieką ekspertów będą pracować nad rozwiązywaniem problemów współczesnych miast i przedsiębiorstw. Promowana będzie idea projektowania zintegrowanego, łącząca pracę specjalistów różnych branż. Działania będą miały charakter praktyczny, w formie projektowej. Każda grupa projektowa składająca się z 10-12 uczestników będzie miała zapewnioną: opiekę merytoryczną pracownika PK, patronat mentora/-ów z branży, wizyty studyjne, warsztaty podnoszące kompetencje oraz zapewnione materiały zużywalne.

Mint – Mastery in Teaching (zadanie 9)

Podniesienie kompetencji dydaktycznych u pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. Pracownicy będą mieli mozliwośc podnoszenia kompetencji w obszarach: metodyki (m.in.TIK, Moocs, social media, project based learning, design thinking, konektywizm, casy study, coaching, tutoring), Informacji (m.in. wyszukiwanie informacji w wybranych e-źródłach, zarządzania menedżerów bibliografii, copy rights), Nauczanie w j.obcym, Technologii(obsługa programów informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce na uczelni wyższej). Przygotowaliśmy także 10 zagranicznych miesięcznych staży dydaktycznych dla najlepszych dydaktyków PK.

MinA – Mastery in Administration (zadanie 10)

Podniesienie kompetencji u pracowników administracyjnych PK. W ramach szkoleń przewidziano m.in. szkolenia z języka angielskiego, szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe związane z finansami, kadrami, prawem), warsztaty z umiejętności miękkich (komunikacja, obsługa klienta, autoprezentacja, negocjacje, wystąpienia publiczne), a także certyfikowane kursy (m.in główny księgowy, MS Project, specjalista ds. kadr i płac)

Mastery in Management (zadanie 11)

Podniesienie kompetencji zarządczych wśród pracowników kadry zarządzającej PK, szefów jednostek. Zaplanowano szkolenia i warsztaty doskanalące kompetencje managerskie (planowanie strategiczne, negocjacje, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem), konwersacje językowe, szkolenia wspierające zarządzanie.

SKILLS UP PK (zadanie 8)

Działania przeznaczone dla studentów PK. Zaplanowano kursy, szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje, dzięki którym studenci, absolwenci będą mogli zdobyć wymarzona pracę. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu:

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji międzykulturowej, sztuki negocjacji, zarządzania zespołem, zakładania START UPa, kreatywnego myślenia, zakładania firmy, kariery w III sektorze praca z misją, tworzenia biznesplanu, komunikacji bez barier

 • systemu zarządzania jakością (auditor, pełnomocnik)

 • BIM Autodesk Revit stopień 1 i 2, 3ds Max – Modelowanie i wizualizacja, SEP, Autocad – podstawowy, zaawansowany, modelowanie, egzamin

 • programowania w języku Python, CISCO, Statistica, przeprowadzania analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder

 • języka chińskiego oraz języka angielskiego

Program Informatyzacji PK (zadanie 12)

W ramach działań wspierających zaplanowano wdrożenie narzędzi informatycznych do zarządzania obiegiem dokumentów, wymianą informacji pomiędzy jednostkami i zespołami pracowników oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej do obsługi OZE i kształcenia na odległość. 1. Zakup i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wdrożenie CRM do zarządzania kontaktami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zmiana systemu mailowego na system pracy grupowej (komplementarne doskonaleniem kadr – ze szkoleniami z pracy zespołowej), wdrożenie modułu ROSA do systemu jHMS (rozkład zajęć, planowanie, sale), wdrożenie modułu SYLABUS.

Sprawdź i zapisz się już dziś

Zapraszamy do kontaktu:

harmonogram szkoleń 2019biuro projektu